SÄÄNNÖT JA TIETOSUOJASELOSTE

Säännöt (I); tietosuojaseloste(II); jäsenehdot(III).

I. Yhdistyksen tiedot/säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Speshul Ops ry ja sen kotipaikka on Karkkila

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on:

parantaa Airsoftin harrastusmahdollisuuksia, sekä edistää lajin näkyvyyttä ja samalla laajentaa harrastajapohjaa erityisesti Karkkilassa ja sen lähiseudulla; nostaa pelipaikkojen määrää, sekä niiden ylläpitoa; sekä tuoda aluetta paremmin laajemman harrastajapiirin tietoon.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

Järjestää Airsoft tapahtumia ja pelitoimintaa.

Järjestää erilaista virkistystoimintaa.

Tehdä esityksiä ja aloitteita, sekä antaa lausuntoja viranomaisille.

Järjestää muuta vastaavaa toimintaa tarkoituksensa edistämiseksi.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-6 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

II. Speshul Ops Ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste


1. Rekisterinpitäjä

Speshul Ops ry
speshulopsry(a)gmail.com

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Speshul Ops Ry
speshulopsry@gmail.com

2. Rekisteröidyt

Speshul Ops Ry:n jäsenet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterissä säilytetään Speshul Ops ry:n jäsenten yhteystietoja. Rekisteriin tallennettuja yhteystietoja käytetään ainoastaan Speshul Ops ry:n jäsenposteihin ja jäsentilanteen ylläpitoon.

Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella. Jäsenet ovat antaneet suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

Nimi

Syntymäaika

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Puhelinnumero

Mahdollisesti huoltajan puhelinnumero

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen speshulopsry@gmail.com.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme

henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsentiedot saadaan pääsääntöisesti jäseneltä itseltään liittymislomakkeen kautta. Tietoja voidaan saada myös jäseneltä itseltään suoraan suullisesti, sähköpostitse tai postitse.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Speshul Ops Ry:n yhteystietoja (sähköpostiosoite) säilytetään rekisterinpitäjän käyttämien palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella. Speshul Ops ry on varmistanut, että kaikki palveluntarjoajat noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Speshul Ops ry käyttää säännönmukaisesti seuraavia palveluntarjoajia:

Google Inc. (USA)


8. Käsittelyn kesto

Henkilö pääsee poistamaan milloin tahansa jäsenyytensä sekä tietonsa sitä pyytäessä yhdistykseltä.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Jäsenrekisterin henkilötietoja käsittelee ainoastaan Speshul Ops ry:n hallituksen jäsenet ja hallituksen valtuuttamat henkilöt.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, Speshul Ops ry huolehtii henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Speshul Ops ry ei käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

III. Jäsenehdot

Jäsen sitoutuu:

 • maksamaan jäsenmaksut vuosittain
 • olemaan jakamatta alennuskoodeja muille
 • noudattamaan pelisääntöjä
 • olemaan kiusaamatta muita osallistujia yhdistyksen tapahtumissa tai keskustelualustoilla

Jos jäsen ei noudata näitä ehtoja, hänet voidaan erottaa yhdistyksestä.

© 2019 Speshul Ops ry. Kaikki oikeudet pidätetään.
Luotu Webnodella
Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita